محصولات

دستگاه شکم وزن آزاد


پارس نیک اسپرت تولید کننده انواع دستگاه های بدنسازی


بیشتر بدانید
 

دیپ وزنه آزاد


پارس نیک اسپرت تولید کننده انواع دستگاه های بدنسازی


بیشتر بدانید
 

ساق پا ماشین


پارس نیک اسپرت تولید کننده انواع دستگاه های بدنسازی


بیشتر بدانید
 

زیر بغل وزنه آزاد


پارس نیک اسپرت تولید کننده انواع دستگاه های بدنسازی


بیشتر بدانید
 

شنا سوئدی


پارس نیک اسپرت تولید کننده انواع دستگاه های بدنسازی


بیشتر بدانید
 

صندلی


پارس نیک اسپرت تولید کننده انواع دستگاه های بدنسازی


بیشتر بدانید
 

فیله کمر


پارس نیک اسپرت تولید کننده انواع دستگاه های بدنسازی


بیشتر بدانید
 

کراس اور


پارس نیک اسپرت تولید کننده انواع دستگاه های بدنسازی


بیشتر بدانید
 

مسگری


پارس نیک اسپرت تولید کننده انواع دستگاه های بدنسازی


بیشتر بدانید
 

میز مدرج


پارس نیک اسپرت تولید کننده انواع دستگاه های بدنسازی


بیشتر بدانید
 

نیمکت


پارس نیک اسپرت تولید کننده انواع دستگاه های بدنسازی


بیشتر بدانید
 

مکانیک H


پارس نیک اسپرت تولید کننده انواع دستگاه های بدنسازی


بیشتر بدانید
 

بالا سینه


پارس نیک اسپرت تولید کننده انواع دستگاه های بدنسازی


بیشتر بدانید
 

اسکوات


پارس نیک اسپرت تولید کننده انواع دستگاه های بدنسازی


بیشتر بدانید
 

پرس سینه وزن آزاد


پارس نیک اسپرت تولید کننده انواع دستگاه های بدنسازی


بیشتر بدانید
 

پرس سینه


پارس نیک اسپرت تولید کننده انواع دستگاه های بدنسازی


بیشتر بدانید
 

پروانه


پارس نیک اسپرت تولید کننده انواع دستگاه های بدنسازی


بیشتر بدانید
 

پشت پا


پارس نیک اسپرت تولید کننده انواع دستگاه های بدنسازی


بیشتر بدانید
 

جلو بازو لاری


پارس نیک اسپرت تولید کننده انواع دستگاه های بدنسازی


بیشتر بدانید
 

جلو بازو ماشین


پارس نیک اسپرت تولید کننده انواع دستگاه های بدنسازی


بیشتر بدانید
 

جلو پا


پارس نیک اسپرت تولید کننده انواع دستگاه های بدنسازی


بیشتر بدانید
 

خیاط پا


پارس نیک اسپرت تولید کننده انواع دستگاه های بدنسازی


بیشتر بدانید
 

جلو آئینه


پارس نیک اسپرت تولید کننده انواع دستگاه های بدنسازی


بیشتر بدانید
 

پلاور وزنه آزاد


پارس نیک اسپرت تولید کننده انواع دستگاه های بدنسازی


بیشتر بدانید
 

شکم مدرج


پارس نیک اسپرت تولید کننده انواع دستگاه های بدنسازی


بیشتر بدانید
 

پشت پا


پارس نیک اسپرت تولید کننده انواع دستگاه های بدنسازی


بیشتر بدانید
 

پرس پا


پارس نیک اسپرت تولید کننده انواع دستگاه های بدنسازی


بیشتر بدانید
 

بالا سینه وزنه مکانیک


پارس نیک اسپرت تولید کننده انواع دستگاه های بدنسازی


بیشتر بدانید